• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Email In PDF.

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS: Xem thông tin và download

Tờ trình đề cử bầu bổ sung thành viên BKS: Xem thông tin và download

Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2019:  Xem thông tin và download

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:  Xem thông tin và download

 

Ảnh mới nhất

Sponsored