• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Sơ đồ tổ chức

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương, chính sách đầu tư ngắn và dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra ban quản lý và điều hành sản xuất kinh doang của công ty.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan thay mặt ĐHĐCĐ quản lý công ty giữa hai thời kỳ Đại hội, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty. Trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.
Ban Kiểm soát: Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành công ty nhằm bảo vệ các lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.

Ban điều hành: Ban giám đốc là bộ máy tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động hàng ngày của công ty, bao gồm Giám đốc và các phó giám đốc. Trong đó, Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về mọi hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Các phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trong quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm chính trước giám đốc về các hoạt động đối với các lĩnh vực được phân công, phân nhiệm.

Các phòng chức năng: Các phòng chức năng này có nhiệm vụ giúp Ban điều hành quản trị các phòng ban chức năng gián tiếp như: Phòng Tổ chức – Tiền lương – Hành chính, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Khai Thác Cảng biển, Phòng Bảo vệ và An ninh Cảng biển …

Cán bộ CNV: Tính đến thời điểm 31/03/2007, tổng số CBCNV là 238 người, trong đó phân loại theo trình độ như sau:

Đơn vị: người

 

Đại học

Trung cấp

Bậc <4

4<=Bậc<=7

Tổng số

HĐQT+BGĐ+BKS

10

 

 

 

10

Cán bộ quản lý

28

2

 

8

38

CN Trực tiếp

29

3

55

74

161

CN Bốc xếp  

 

34

 

34

Tổng

67

5

89

82

243(*)

(*) Trong số thành viên HĐQT+BKS, có 5 người không phải là CBCNV của Công ty

 

Ảnh mới nhất

Sponsored