• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Đội tàu container Việt Nam

Email In PDF.
HÃNG TÀU TÊN TÀU TEU DWT Draft (m)  LOA  B (m) Công suất máy chính Tốc độ (h.lý/h)

Năm
đóng

BIỂN ĐÔNG BIỂN ĐÔNG STAR 600 9108 7.5 120.8  20.2 5589 kW 15.6 2000
VẠN HƯNG 420 7020 6.7 112.5  18.2 3353kW 14.0 1996
VẠN LÝ 404 6832 6.5 113.0  19.0 3353kW 14.0 1994
VINASHIN MARINER 1016 12474 8.3 149.5  22.3 6930kW 18.0 2004
VINASHIN NAVIGATOR 1016 12400 8.3 149.7  22.3 6930kW 16.0 2005
VINASHIN TRADER 610 7143 6.8 124.8  19.0 4500kW 15.0 2006
VINASHIN FREIGHTER 610 7143 6.8 124.8  19.0 4500kW 15.0 2006
DƯƠNG ĐÔNG DƯƠNG ĐÔNG 404 6867 6.5 113.0  19.0 4560HP 14.0 1996
ĐÔNG ĐÔ MARINE ĐÔNG DU 566 8516 7.9 119.2  18.2 7040HP 15.0 1998
ĐÔNG MAI 561 8516 7.9 119.2  18.2 7040HP 15.0 1997
GEMADEPT PACIFIC EXPRESS 749 11117 8.2 128.5  22.4 10000HP 17.0 1997
PACIFIC GLORIA 699 9039 7.7 132.8  22.7 7800kW 17.0 1997
HASHIPCO VINASHIN ORIENT 564 8300 7.1 115.0 20.8 5760kW 16.0 2006
MARINA HN ACHIEVER 934 14198 8.0 159.4  23.0 7355kW 17.0 1980
OCEAN PARK 500 8286 7.7 114.0  18.2 4472kW 14.0 1990
NASICO NASICO BLUE 707 8659 7.3 133.6 19.4 7200 kW 17.5 2009
NASICO NAVIGATOR 379 7278 7.1 134.2  19.9 6933HP 14.0 1995
VINAFCO VINAFCO 25 252 4213 6.0 97.5  18.4 2800P 13.0 1995
VINALINES CONTAINER MÊ LINH 594 11235 7.7 135.6  21.0 6000HP 14.5 1983
PHÚ MỸ 1020 14101 8.6 156.7 22.9 7950kW 17 1988
PHÚ TÂN 1020 14101 8.6 156.8 22.9 7950kW 17 1988
VẠN XUÂN 594 11242 7.7 135.3  21.0 6000HP 14.0 1984
VINALINES DIAMOND 1118 13719 8,5 148 23 9730kW 19

2007

VINALINES PIONEER 560 9088 7.5 120.8  20.2 7600HP 15.6 1998
VN SAPPHIRE 1020 14101 8.6 156.9  22.9 7950kW 17.0 1987
VINASHIN LINES VINASHIN LINER 1 420 7040 6.7 112.5  18.2 4560HP 14.0 1996
VINASHIN LINER 2 420 7040 6.7 112.5  18.2 3883kW 14.0 1996
VICONSHIP GREEN STAR 1 338 5946 6.5 107.0  17.2 5320BHP 15.0 1995
VISHIP MORNING VISHIP 580 8721 7.9 115.0  18.2 5177kW 14.5 1996
VOSCO FORTUNE FREIGHTER 561 8938 8.0 123.6  18.5 5979kW 17.0 1997
FORTUNE NAVIGATOR 560 8516 7.9 119.2  18.2 7040HP 16.3 1998
VSICO VSICO PIONEER 420 7055 6.7 112.5  18.2 5280HP 15.4 1996
VSICO PROMOTE 566 8515 7.9 119.2  18.2 5177kW 15.0 1999
Nguồn : http://www.container-transportation.com

 


 

 

Ảnh mới nhất

Sponsored