• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Nghị quyết hội đồng quản trị Cảng Đoạn Xá 2019. Administrator 36
2 Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc Cảng Đoạn Xá Administrator 63
3 Báo cáo tài chính quý 4/2018 Administrator 76
4 Báo cáo tài chính quý 3/2018 Administrator 235
5 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 Administrator 337
6 Nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 320
7 Báo cáo tài chính quý 2/2018 Administrator 360
8 Thông báo hoat động sản xuất kinh doanh quý 2/2018 Administrator 279
9 Thông báo kiểm toán Cảng Đoạn Xá 2018 Administrator 312
10 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 469
11 Biên bản đại hội đồngcổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 335
12 Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 384
13 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 293
14 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 288
15 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 của Cảng Đoạn Xá Administrator 333
16 Thông báo giải thích những biến động về tình hình sản xuất kinh doanh giữa quý 1 năm 2018 và quý 1 năm 2017 Administrator 234
17 Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS tại ĐHCĐ 2018 Administrator 270
18 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 Administrator 281
19 Tờ trình thông qua quyết toán thù lao hội đồng quản trị ban kiểm soát năm 2017 dự kiến mức thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm2018 Administrator 238
20 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Administrator 236

Trang 1 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored