• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo kiểm toán Cảng Đoạn Xá 2018 Administrator 51
2 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 200
3 Biên bản đại hội đồngcổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 139
4 Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 148
5 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 106
6 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 107
7 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 của Cảng Đoạn Xá Administrator 148
8 Thông báo giải thích những biến động về tình hình sản xuất kinh doanh giữa quý 1 năm 2018 và quý 1 năm 2017 Administrator 61
9 Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS tại ĐHCĐ 2018 Administrator 77
10 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 Administrator 78
11 Tờ trình thông qua quyết toán thù lao hội đồng quản trị ban kiểm soát năm 2017 dự kiến mức thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm2018 Administrator 72
12 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Administrator 67
13 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Administrator 67
14 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Administrator 60
15 Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Administrator 61
16 Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 trình Đại hội cổ đông năm 2018 Administrator 118
17 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 84
18 Điều lệ sửa đổi bổ sung Cảng Đoạn Xá năm 2018. Administrator 81
19 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đông quản trị, ban kiểm soát công ty CP Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023. Administrator 97
20 Thư mời và chương trình đại hội cổ đông năm 2018 Cảng Đoạn Xá Administrator 120

Trang 1 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored