• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Sơ yếu lý lịch thành viên ban kiểm soát Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023. Administrator 98
2 Báo cáo thường niên công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018. Administrator 100
3 Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông Công ty Cô phần Cảng Đoạn Xá năm 2019. Administrator 120
4 Báo cáo tài chính quý I năm 2019 của công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá Administrator 106
5 Báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019 trình Đại hội cổ đông năm 2019 Administrator 124
6 Bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Administrator 100
7 Nội dung tờ trình đại hội cổ đông Cty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Năm 2019 Administrator 87
8 Thư mời và chương trình đại hội cổ đông công ty CP Cảng Đoạn Xá năm 2019. Administrator 98
9 Biểu giá dịch vụ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2019 Administrator 84
10 Thông báo mua cổ phần của Transvina. Administrator 95
11 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 Administrator 98
12 Hợp đồng thu gom rác thải tại tàu, thuyền cảng Đoạn Xá năm 2019. Administrator 86
13 Nghị quyết hội đồng quản trị Cảng Đoạn Xá 2019. Administrator 248
14 Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc Cảng Đoạn Xá Administrator 196
15 Báo cáo tài chính quý 4/2018 Administrator 198
16 Báo cáo tài chính quý 3/2018 Administrator 339
17 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 Administrator 437
18 Nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 413
19 Báo cáo tài chính quý 2/2018 Administrator 450
20 Thông báo hoat động sản xuất kinh doanh quý 2/2018 Administrator 378

Trang 1 của 11

Ảnh mới nhất

Sponsored