• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Báo cáo tài chính quý 3/2018 Administrator 118
2 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 Administrator 232
3 Nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 214
4 Báo cáo tài chính quý 2/2018 Administrator 253
5 Thông báo hoat động sản xuất kinh doanh quý 2/2018 Administrator 179
6 Thông báo kiểm toán Cảng Đoạn Xá 2018 Administrator 210
7 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 384
8 Biên bản đại hội đồngcổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 262
9 Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 314
10 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 223
11 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 224
12 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 của Cảng Đoạn Xá Administrator 266
13 Thông báo giải thích những biến động về tình hình sản xuất kinh doanh giữa quý 1 năm 2018 và quý 1 năm 2017 Administrator 174
14 Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS tại ĐHCĐ 2018 Administrator 203
15 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 Administrator 211
16 Tờ trình thông qua quyết toán thù lao hội đồng quản trị ban kiểm soát năm 2017 dự kiến mức thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm2018 Administrator 183
17 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Administrator 179
18 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Administrator 195
19 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Administrator 187
20 Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Administrator 176

Trang 1 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored