• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Thông báo kiểm toán Cảng Đoạn Xá 2018 Administrator 383
22 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 545
23 Biên bản đại hội đồngcổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 400
24 Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 449
25 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 349
26 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 349
27 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 của Cảng Đoạn Xá Administrator 395
28 Thông báo giải thích những biến động về tình hình sản xuất kinh doanh giữa quý 1 năm 2018 và quý 1 năm 2017 Administrator 291
29 Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS tại ĐHCĐ 2018 Administrator 325
30 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 Administrator 351
31 Tờ trình thông qua quyết toán thù lao hội đồng quản trị ban kiểm soát năm 2017 dự kiến mức thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm2018 Administrator 297
32 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Administrator 289
33 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Administrator 306
34 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Administrator 302
35 Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Administrator 284
36 Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 trình Đại hội cổ đông năm 2018 Administrator 340
37 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 259
38 Điều lệ sửa đổi bổ sung Cảng Đoạn Xá năm 2018. Administrator 276
39 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đông quản trị, ban kiểm soát công ty CP Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023. Administrator 293
40 Thư mời và chương trình đại hội cổ đông năm 2018 Cảng Đoạn Xá Administrator 300

Trang 2 của 11

Ảnh mới nhất

Sponsored