• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
81 Báo cáo kết quả 2015 và kế hoạch 2016 Administrator 859
82 Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Administrator 785
83 Các Quy chế đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 1109
84 Thông báo đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Administrator 771
85 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Administrator 794
86 Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Administrator 1044
87 Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 779
88 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: Bà Nguyễn Thu Hằng Administrator 747
89 Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đoạn Xá số 04/NQ-HĐQT ngày 25/02/2016 Administrator 744
90 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015 Administrator 915
91 Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Administrator 942
92 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: Ông Bùi Tú Anh Administrator 924
93 Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn : America LLC Administrator 952
94 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Công ty CP Tratimex P&L Administrator 2562
95 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ: Ông Trần Việt Hùng Administrator 842
96 Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ - Ông Trần Việt Hùng Administrator 887
97 Thông báo về việc giới thiệu Chức danh và Chữ ký của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty Administrator 1832
98 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: Ông Lê Mạnh Hoàn Administrator 1279
99 Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 Administrator 1059
100 Quyết định miễn nhiệm cán bộ: Ông Nguyễn Thanh Tuấn Administrator 917

Trang 5 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored