• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
81 Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Administrator 1174
82 Thông tin ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Administrator 806
83 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 Administrator 1506
84 Báo cáo kết quả 2015 và kế hoạch 2016 Administrator 904
85 Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Administrator 853
86 Các Quy chế đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 1188
87 Thông báo đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Administrator 842
88 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Administrator 850
89 Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Administrator 1082
90 Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 852
91 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: Bà Nguyễn Thu Hằng Administrator 823
92 Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đoạn Xá số 04/NQ-HĐQT ngày 25/02/2016 Administrator 821
93 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015 Administrator 986
94 Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Administrator 1009
95 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: Ông Bùi Tú Anh Administrator 998
96 Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn : America LLC Administrator 1017
97 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Công ty CP Tratimex P&L Administrator 2633
98 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ: Ông Trần Việt Hùng Administrator 903
99 Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ - Ông Trần Việt Hùng Administrator 953
100 Thông báo về việc giới thiệu Chức danh và Chữ ký của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty Administrator 1900

Trang 5 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored