• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
81 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2016 Administrator 1068
82 Thông báo giao dịch cổ phiếu: Mai Thị Yên Thế Administrator 1020
83 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 2016 Administrator 876
84 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Administrator 981
85 Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 Administrator 1443
86 Thư mời kiểm toán năm 2016 Administrator 1186
87 Báo cái Tài chính Quý I năm 2016 Administrator 1039
88 Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc: Ông Bùi Tú Anh Administrator 1126
89 Báo cáo thường niên 2015 Administrator 1202
90 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 1268
91 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 1179
92 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (sửa đổi, bổ sung ngày 12/03/2016) Administrator 994
93 Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Administrator 1230
94 Thông tin ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Administrator 842
95 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 Administrator 1563
96 Báo cáo kết quả 2015 và kế hoạch 2016 Administrator 951
97 Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Administrator 908
98 Các Quy chế đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 1250
99 Thông báo đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Administrator 901
100 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 Administrator 896

Trang 5 của 11

Ảnh mới nhất

Sponsored